BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów branżowej szkoły I stopnia
(2 lata nauki)

 

Kształcimy w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych (po kształceniu w zawodzie kucharz)

Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej branżowej szkoły I stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia oraz zdanie egzaminu, umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w specjalizacji wybranej na poziomie technika. Absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika i uzyskuje wykształcenie średnie branżowe. Dodatkowo ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości, a następnie kontynuacji nauki na studiach.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.

 

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie