Załącznik do Uchwały Nr 2

REGULAMIN
Rady Rodziców Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych

Rozdział I
Cele i zadania Rady Rodziców

§1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
5) Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów
poszczególnych oddziałów szkolnych,
6) przewodniczacym, wiceprzewodniczacym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio
Przewodniczacego, Wiceprzewodniczacego, Sekretarza i Skarbnika Rady,
7) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
8) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisje Rewizyjną Rady,
9) reprezentatywności – rozumie się przez to zebranie wszystkich rodziców uczniów oddziału szkolnego, przy
zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej
rodzicem.

§2

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako
organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada realizuje swoje cele w szczególnosci poprzez:

1) pobudzenie aktywnosci i organizowanie różnorodnych form działalnosci na rzecz rozwoju szkoły,
2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalnosć szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi
i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny
stanowiska w sprawach związanych z działalnoscią szkoły,
3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,
4) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły,
5) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego
6) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

Rozdział II
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnetrznych

§3

1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego
oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastapić w czasie
każdego zebrania na pisemny wniosek 1/4 liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą wiekszością głosów w głosowaniu
tajnym przy obecnosci co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu
jawnym jako przewodniczacy zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisję skrutacyjną
w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do
głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności
rodziców.
3. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
4. Wybór następuje zwykłą wiekszością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej
kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów
uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów
oddziału szkolnego.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 1–5.

§4

1. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:
1) Prezydium Rady
2) Komisję Rewizyjną Rady
2. W skład Prezydium, którego liczebnosć określa w uchwale Rada, wchodzą:
1) Przewodniczacy
2) Wiceprzewodniczacy
3) Sekretarz
4) Skarbnik
5) 1 – 3 członków
3. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebnosć okresla w uchwale Rada, wchodza:
1) Przewodniczacy
2) Sekretarz
3) 1 – 3 członków

§5

1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje
dotychczasowy przewodniczacy nie później ni. do końca października każdego roku.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez
każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej
1 dzień przed terminem zebrania.
5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub
dyrektora.
6. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2 – 5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium,
Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych.
7. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą wiekszością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków.
8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

Rozdział III
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§6

1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela, i aktów wykonawczych do tych ustaw.
2. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły,
a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
6) opiniowanie możliwosci podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,
w szczególności organizację harcerską,
7) udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,
8) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,
9) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
10) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują
udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,
11) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
12) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję
Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
13) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty
wykonawcze do tych ustaw.

§7

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiedzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych
w §6 ust. 2 pkt. 2 i 10,
2. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
2) realizacja preliminarza Rady,
3) wykonywanie uchwał Rady,
4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Klasowych,
5) koordynowanie prac Rad Klasowych
6) nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,
7) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

3. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz
4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium:
przewodniczący lub sekretarz oraz skarbnik lub wiceprzewodniczący.

§8

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawujacym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem
zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) Przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3) Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4) Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

3. Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej 3 osób, powoływanych na wniosek
przewodniczącego.
4. Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących
usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są
obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed
przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień
w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich
działań nadzorczych.

§9

1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. Szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków, na wniosek
przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
3. W przypadku wygaśniecia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§10

1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie
protokołu.
2. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją
o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

§11

1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i innych organów szkoły.
2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególnosci:

1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,
2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec
dyrektora i nauczycieli,
3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku
zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał,
4) informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach
działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

3. Pracami Rady Klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§12

1. Zródłem funduszy Rady są:

1) dobrowolne składki rodziców szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
2) dotacje budżetowe,
3) dochody z innych źródeł,

2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie
udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składa:

1) dyrektor,
2) Rady Klasowe,
3) Rada Szkoły,
4) Samorzad Uczniowski.

§13

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny
być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

§14

Rachunkowosć Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisy dotyczące finansów wykonawczych do tej ustawy.

§15

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział V
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§16

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

§17

Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia nie dotyczy.

§18

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2008

 

Warszawa dn. 11.10.2008

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie