Projekty zrealizowane w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych
w Warszawie w latach 2010-2019


Program Unii Europejskiej: Erasmus+, KA1 - Mobilność edukacyjna, KA105 - Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Tytuł projektu: Mixed-ability Training Course for Inculusion of Young People with Disabilities

Kraje uczestniczące: Turcja, Bułgaria, Macedonia, Portugalia, Włochy, Grecja, Rumunia, Polska

Termin realizacji projektu: 01/12/2015 - 31/08/2016

Miejsce realizacji: Turcja, Ankara

Koordynator: Katarzyna Głozak

Cele projektu: włącznie młodych ludzi z niepełnosprawnościami do aktywności społecznej, wymiana doświadczeń krajowych.

Działania: szkolenie dla pracowników młodzieżowych


Program Unii Europejskiej: Erasmus+, KA1 - Mobilność edukacyjna, KA105 - Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Tytuł projektu: Listen to the unheard!

Kraje uczestniczące: Finlandia, Austria, Polska

Termin realizacji projektu: 01/05/2016 - 31/10/2016

Miejsce realizacji: Finlandia, Helsinki

Koordynator: Katarzyna Głozak

Organizacja wspierająca: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski

Cele projektu: podniesienie świadomości osób ze środowiska nie związanego z niesłyszącymi na temat Głuchych, ich kultury, języka, potrzeb; rozwój umiejętności społecznych u Głuchych uczestników; wypracowanie metod na lepszą komunikację ze „światem słyszących”.


Program Unii Europejskiej:  Erasmus+, KA1 - Mobilność edukacyjna,  KA105 - Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Tytuł projektu: If I were you

Kraje uczestniczące: Bułgaria, Włochy, Hiszpania, Litwa, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Polska

Termin realizacji projektu: 01/03/2017 - 31/12/2017

Miejsce realizacji: Włochy, Calgiari

Koordynator: Katarzyna Głozak

Cele projektu: zapoznanie z możliwościami pracy ze zwierzętami domowymi w terapii osób niesłyszących, dogoterapia jako narzędzie wspomagające edukację Głuchych.


Program Unii Europejskiej:  Erasmus+, KA1 - Mobilność edukacyjna,  KA105 - Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Tytuł projektu: Non Formal Education is my Power 2

Kraje uczestniczące: Finlandia, Portugalia, Rumunia, Grecja, Polska

Termin realizacji projektu: 01/12/2017 - 31/08/2018

Miejsce realizacji: Polska, Teresin - Ośrodek Szkoleniowo-Hotelowy "Leśne Zacisze"

Koordynator: Katarzyna Głozak

Organizacja wspierająca: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski

Cele projektu: ewaluacja wdrażanych wcześniej „aktywności”, dzielenie się sposobami adaptacji gotowych narzędzi do potrzeb młodzieży niesłyszącej; zapoznanie z nowymi narzędziami NFE; przygotowanie materiału filmowego na temat 4 różnych narzędzi NFE z dokładnym ich opisem i instrukcjami w języku migowym

Działania: kontynuacja szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji pozaformalnej, wspólne tworzenie scenariuszy lekcji z użyciem nowopoznanych metod, dyskusje i warsztaty prowadzone tymi metodami. Przygotowanie filmów instruktażowych wybranych metod NFE z tłumaczeniem na polski język migowy.


Program Unii Europejskiej:  Erasmus+, KA1 - Mobilność edukacyjna,  KA105 - Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Tytuł projektu: Special Talents

Kraje uczestniczące: Polska, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Słowania, Turcja,

Termin realizacji projektu: 01/07/2017 - 30/04/2018

Miejsce realizacji: Calgiari, Włochy

Koordynator: Katarzyna Głozak

Celem projektu: zapoznanie z serią „ćwiczeń” wspierających wyłonienie zdolności u młodego człowieka oraz takich, które pozwalają na wzmocnienie młodych Głuchych w znaczeniu hasła „Deaf can!”.


Program Unii Europejskiej:  Erasmus+, KA1 - Mobilność edukacyjna,  KA105 - Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Tytuł projektu: Make it accesible

Kraje uczestniczące: Hiszpania, Bułgaria, Chorwacja, Polska. Rumunia, Turcja, Włochy, Łotwa

Termin realizacji projektu: 01/05/2017 - 31/10/2017

Miejsce realizacji: Hiszpania, Toledo

Koordynator: Katarzyna Głozak

Cele projektu: dostarczenie młodym osobom odpowiednich narzędzi do tego, by wszelkie wydarzenia kulturalne i artystyczne były dostępne dla Głuchych; wypracowanie strategii dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych dostępnych dla Głuchych.

Działania: Spotkanie głuchej młodzieży z 8 krajów, wymiana doświadczeń, wypracowanie narzędzi i standardów dostępności wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla osób Głuchych.


Program Unii Europejskiej:  Erasmus+, KA2 – współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Tytuł projektu: Sign Language Playground

Kraje uczestniczące: Grecja, Polska, Węgry

Termin realizacji projektu: 01/07/2019 - 31/12/2020

Miejsce realizacji: Węgry, Polska, Grecja

Organizacja wspierająca: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski

Koordynator: Katarzyna Głozak

Cele projektu: poznanie narzędzia do pracy z młodzieżą jakim są metody pozaformalne, zaznajomienie z takim sposobem pracy z młodzieżą, zrozumienie istoty nauczania pozaformalnego i jego wpływu, dostosowanie metod z zakresu NFE do potrzeb niesłyszącego odbiorcy.

Działania: Spotkania liderów w celu dostosowania narzędzi NFE do potrzeb niesłyszącej młodzieży, stworzenie strony internetowej, gdzie wszystkie one będą opisane już z dostosowaniem dla Głuchych. Organizacja  wymiany młodzieżowej, podczas której uczniowie poznają istotę działań z zakresu edukacji pozaformalnej, w praktyce sprawdzą przygotowane narzędzia, co umożliwi wprowadzenie ostatecznych poprawek.


Program Unii Europejskiej:  Erasmus+, KA2 – Partnerstwa Strategiczne

Tytuł projektu: Inclusive Youth Work

Kraje uczestniczące: Estonia, Armenia, Gruzja, Polska

Termin realizacji projektu: 01/02/2019 - 31/01/2021

Miejsce realizacji: Gruzja, Estonia, Polska, Armenia

Organizacja wspierająca: Fundacja FAQM

Koordynator: Anna Stopińska

Cele projektu: opracowanie bezpłatnego narzędzia dla pracowników młodzieżowych w formie modułu szkoleniowego wykorzystującego metody edukacji pozaformalnej (uzupełnionego o dobre praktyki i wnioski z działań pilotażowych), który ułatwi włączanie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do różnego rodzaju działań i aktywności, tak w kontekście ich projektowania, wykorzystanych metod jak i udogodnień.

Działania: Opracowanie modułu szkoleniowego dla pracowników młodzieżowych przez grupę ekspertów międzynarodowych, przeprowadzenie pilotażu wśród i przez pracowników młodzieżowych w krajach biorących udział w projekcie.


Program: Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
Tytuł projektu: "Świat 2 w 1"
Grupa projektowa: "Młodzież nie z tego świata", w której skład wchodzą uczniowie OSWG i 3 warszawskich liceów.
Miejsce realizacji projektu: Polska, Warszawa
Grand: 5800 zł
Termin realizacji projektu: 20.10.2016. -20.04.2017.
Koordynatorzy: Anna Stopińska, Marta Żulewska
Cele projektu: integracja i wspólne działanie uczniów niesłyszących i słyszących. Dyskusja nad problemami współczesnej młodzieży, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w języku polskim i polskim języku migowym. Zdobywanie niemajętności w zakresie tworzenia plakatów, autoprezentacji, pracy z kamerą i montażu filmowego.

Działania: Warsztaty integracyjne, warsztaty na temat autoprezentacji, opracowanie plakatów i filmów pokazujących współdziałanie młodzieży z różnych środowisk.


Projekt: "Aktywna młodzież mieszka w Warszawie" edycja V i VI - operator projektu Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych
Tytuł projektu: Spektakl "TOMCIO PALUSZEK" - realizowany przez grupę teatralną "SURDUS"
Miejsce realizacji projektu: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im Jana Siestrzyńskiego, Warszawa, ul. Łucka 17/23
Grant: 4800 zł.
Termin realizacji projektu: Część1 - 17.10.-22.12.2016. / Część 2 - 02.01.-29.03.2017.
Koordynator: Agnieszka Krupa
Organizacja wspierająca: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - finansowanie.
Cele projektu: przygotowanie młodzieży  do samodzielnej interpretacji przeczytanego tekstu i tłumaczenie na polski język migowy. Próba grania synchronicznego - postać w spektaklu będzie grana równocześnie przez dwóch aktorów: mówiącego i migającego. Integracja grupy teatralnej.

Działania: Przygotowanie spektaklu "TOMCIO PALUSZEK", skierowanego do dzieci słyszących i głuchych. Po przedstawieniu będzie wspólna zabawa integracyjna dla dzieci poprowadzona przez członków grupy teatralnej. Zrealizowaliśmy pierwszą część projektu, w ramach której uczestniczyliśmy w warsztatach tłumaczeniowych polskiego języka migowego, części warsztatów gry na bębnach. Dokonaliśmy podziału ról dla poszczególnych aktorów, analizy, interpretacji i tłumaczenia na polski język migowy tekstu bajki.
Jesteśmy w trakcie realizacji drugiej części projektu, w której będziemy uczestniczyć w próbach do przedstawienia, dalej ćwiczyć grę na bębnach, której zakończeniem będzie premiera spektaklu w marcu 2017 roku.
W projekcie bierze udział 12 członków grupy teatralnej i 4 opiekunów.


Projekt: "Aktywna młodzież mieszka w Warszawie" edycja IV - operator projektu Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych
Tytuł projektu: Spektakl "Warszawskie klimaty poetycko - muzyczne"- realizowany przez grupę teatralną "SURDUS"
Miejsce realizacji projektu: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im Jana Siestrzyńskiego, Warszawa, ul. Łucka 17/23
Grant: 2400 zł.
Termin realizacji projektu: 11.04.-21.06.2016.
Koordynator
: Agnieszka Krupa, Hanna Jurojć
Organizacja wspierająca: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - finansowanie
Cele projektu: Zapoznanie młodzieży z poezją o Warszawie, samodzielna interpretacja wierszy i tłumaczenie na polski język migowy. Integracja grupy teatralnej.

Działania: Przygotowanie spektaklu "Warszawskie klimaty poetycko muzyczne". Wybór wierszy o Warszawie związanych z trzema różnymi epokami: dwudziestoleciem międzywojennym, okresem powojennym, współczesnym. Tłumaczenie wybranych wierszy na polski język migowy. Nauka przez młodzież analizy i interpretacji wierszy, nauka ich na pamięć. Dobór odpowiedniej muzyki do wierszy. Próby sceniczne, wykonanie dekoracji i rekwizytów potrzebnych do przedstawienia. Zaproszenie  emerytów i rencistów z Klubu Seniora przy PZG, a także i wychowawców z naszego Ośrodka. Wykonanie zaproszeń na premierę.


Program Unii Europejskiej: "Erasmus +", key action 1, Szkolenie osób pracujących z młodzieżą i tworzenie sieci
Tytuł projektu"Non Formal Education is My Power"
Kraje uczestniczące: Hiszpania, Finlandia, Grecja, Portugalia, Rumunia, Bułgaria, Polska
Miejsce realizacji projektu: Polska, Teresin - Ośrodek Szkoleniowo-Hotelowy "Leśne Zacisze"
Grant: 19 360 Euro
Termin realizacji projektu1.06.2015 - 1.02.2016.
Koordynator: Katarzyna Głozak
Organizacja wspierająca: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
Cele projektu: poznanie narzędzia do pracy z młodzieżą jakim są metody pozaformalne, zaznajomienie z takim sposobem pracy z młodzieżą, aby był on motywujący do działania i przyswajania przez nią wiedzy/umiejętności/rozwijania zainteresowań, zmiana podejścia do stosowanych dotychczas metod, zrozumienie istoty nauczania pozaformalnego i jego wpływu.

Działania: szkolenie dla nauczycieli z zakresu edukacji pozaformalnej, wspólne tworzenie scenariuszy lekcji z użyciem nowopoznanych metod, dyskusje i warsztaty prowadzone tymi metodami.


Program: Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
Tytuł projektu: "MMM inspiruje do działania"
Grupa projektowa: członkowie grup Młodzi Migają Muzykę i Sign - Sing
 Miejsce realizacji projektu: Polska, Warszawa
Grand: 5400 zł
Termin realizacji projektu: 1.09. - 30.12.2015.
Koordynatorzy: Anna Stopińska, Karolina Smakowska
Cele projektu: wymiana doświadczeń w tworzeniu teledysków w polskim języku migowym. Wspólne nagranie interpretacji piosenek.

Działania: Warsztaty integracyjne, warsztaty interpretacyjno - filmowe, warsztaty operatorskie, organizacja pokazu podsumowującego projekt.


Program: Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
Tytuł projektu: "Znaki ciszy - sign of silence"
Grupa projektowa: Migający Fotografowie
Miejsce realizacji projektu: Polska, Warszawa
Grand:  1900 zł
Termin realizacji projektu: 01.11. - 30.12.2015.
Koordynator: Artur Werbel
Cele projektu: promowanie kultury Głuchych oraz języka migowego poprzez fotografię. Stworzenie prac, które są tematycznie związane z Kulturą Głuchych - pokazanie piękna świata ciszy, zdjęcia przedstawiają np. gesty, uchwyconą mimikę charakterystyczną dla języka wizulano - przestrzennego, to środek wyrazu, do którego nie potrzeby jest komentarz w języku fonicznym.

Działania: Warsztaty fotograficzne, warsztaty graficzne, wystawa prac fotograficznych.


Program Unii Europejskiej: "Młodzież w Działaniu", akcja 1.1 wymiany młodzieżowe
Tytuł projektu: "Sign Language is My Power"
Kraje uczestniczące: Włochy, Rumunia, Bułgaria, Polska
Miejsce realizacji projektu: Polska, Teresin - Ośrodek Szkoleniowo-Hotelowy "Leśne Zacisze"
Grant: 16.390 Euro
Termin realizacji projektu1.02.2014 - 30.09.2014
Koordynator: Katarzyna Głozak
Organizacja wspierająca: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
Cele projektu: Zdobycie wiedzy z zakresu zasad etyki zawodowej tłumacza języka migowego oraz wypracowanie metod współpracy młodzieży z tłumaczami języków migowych, aktywizacja zawodowa osób niesłyszących w zakresie ich przyszłej pracy w charakterze głuchego tłumacza języka migowego

Działania: włączenie młodzieży polskiej, włoskiej, bułgarskiej i rumuńskiej w planowanie projektu, zarządzanie budżetem projektu, organizację warsztatów w ramach jego realizacji. Uczestniczenie w warsztatach dotyczących zawodu tłumacze z perspektywy klienta i osoby świadczącej usługi, praca w grupach łączonych zawsze na zasadzie mieszania narodowości, ćwiczenia tłumaczeniowe.


Program Unii Europejskiej: "Młodzież w Działaniu", akcja 4.3 tworzenie przedsięwzięć partnerskich
Tytuł projektu"My Future in My Hands"
Kraje uczestniczące: Hiszpania, Holandia, Malta, Turcja, Polska
Miejsce realizacji projektu: Polska, Teresin - Ośrodek Szkoleniowo-Hotelowy "Leśne Zacisze"
Grant: 9.432 Euro
Termin realizacji projektu1.11.2013 - 31.05.2014
Koordynator: Katarzyna Głozak
Organizacja wspierająca: Polski Związek Głuchych Oddział Opolski
Cele projektu: Celem głównym projektu jest stworzenie sieci kontaktów oraz wspólnej platformy porozumienia pomiędzy światem ludzi słyszących oraz tych żyjących w ciszy <głuchych> lub na jej pograniczy <osoby niedosłyszące>

Działania: poznanie się i nawiązanie kontaktów organizacji europejskich skupiających się wokół zagadnień osób z wadami słuchu, prezentacja organizacji uczestniczących, poznanie i wypracowanie platformy wspólnych zainteresowań młodzieży z wadami słuchu i młodzieży słyszącej, podział na grupy zgodne z zainteresowaniem reprezentowanej młodzieży, praca nad wnioskami aplikacyjnymi wymian młodzieżowych.


Program Unii Europejskiej: "Młodzież w Działaniu", akcja 1.1 wymiany młodzieżowe
Tytuł projektu: "Sign Through the World"
Kraje uczestniczące: Hiszpania, Włochy, Polska
Miejsce realizacji projektu: Polska, Warszawa
Grant: 14.500 Euro
Termin realizacji projektu: 1.04.2013 - 30.04.2014
Koordynator
: Katarzyna Głozak
Cele projektu:
1) wymiana informacji dotyczących krajów partnerskich i Europy
2) zgł ębienie wiedzy na temat historii, zwyczajów, ustroju, geografii i kultury kraju partnerskiego
3) podniesienie tolerancji na różne kultury i idące za nim zachowania i zwyczaje
4) poczucie bycia Europejczykiem
5) zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia słowników migowych
6) rozbudzenie inicjatywy i kreatywności w odniesieniu do swojego języka poprzez refleksje nad językiem oraz opracowanie narzędzia praktycznego wspierającego porozumiewanie się i uczenie języków obcych
7) promowanie pozytywnego wizerunku osoby niesłyszącej i języka migowego

Działania: włączanie młodzieży w tworzenie koncepcji projektu a także wypełnianie wniosku aplikacyjnego o fundusze europejskie, przygotowanie projektu, jego realizacja i podsumowanie, zdobycie zdjęć obrazujących zagadnienia geograficzne i kulturowe krajów uczestniczących, przygotowanie prezentacji w językach migowych z tłumaczeniem na język angielski, uczestniczenie w warsztatach dotyczących sposobów tworzenie słowników języka migowego, współtworzenie części przeprowadzanych ćwiczeń, dyskusje na tematy związane z geografią, historią i kulturą państw uczestniczących, stworzenie słowniczka języków migowych i języka angielskiego o tematyce geograficzno-historyczno-kulturowej.


Program Unii Europejskiej: "Młodzież w działaniu"
Tytuł projektu: "Sign Through the World"
Kraje uczestniczące: Bułgaria, Włochy, Polska
Miejsce realizacji projektu: Polska, Teresin
Termin realizacji projektu: 20.11.2013 - 27.11.2013.
Koordynator: Katarzyna Głozak
Organizacja wspierająca: Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego
Efektem projektu było stworzenie słownika trzech języków migowych: bułgarskiego, polskiego i włoskiego w dziedzinie kultury, historii i geografii.


Program Unii Europejskiej: "Młodzież w Działaniu", akcja 1.1 wymiany młodzieżowe
Tytuł projektu: "This is Ability, not Disability"
Kraje uczestniczące: Turcja, Litwa, Polska
Miejsce realizacji projektu: Turcja, Duzce
Grant: 17.000 Euro
Termin realizacji projektu: 1.05.2013 - 30.11.2013
Koordynator
: Katarzyna Głozak
Organizacja wspierająca: Polski Związak Głuchych Oddział Opolski
Cele projektu: omówienie warunków życia grup z różnymi niepełnosprawnościami, ich problemów i trudności, a następnie próba przekucia tych sytuacji w pozytywy oraz wspólne odnalezienie rozwiązań satysfakcjonujących te grupy.

Działania: włączanie młodzieży w tworzenie koncepcji projektu, jego przygotowanie i realizację. Wyjazd grupy polskiej i litewskiej do Turcji, warsztaty mające na celu wypracowanie pożądanych efektów, komunikacja w języku angielskim z osobami słyszącymi przez cały okres trwania projektu.


Projekt realizowany przez nauczycieli Instytutu Głuchoniemych i  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie.
Tytuł projektu: "Sign Me English"
Zdobyte fundusze: 25.000 PLN
Strona internetowa projektu: www.signmeenglish.pl
Miejsce realizacji projektu: Anglia, Londyn; Polska, Warszawa
Koordynator
: Bartosz Wilimborek <Instytut Głuchoniemych>
Liderzy projektu z ramienia OSWG: Katarzyna Głozak, Alicja Orłowska
Cele projektu: stworzenie pierwszej tego typu na świecie platformy edukacyjnej dla osób posługujących się językiem migowym, na której wyjaśnione będą zagadnienia z języka angielskiego przez osoby głuche w języku migowym.
Projekt finansowany przez prywatnych sponsorów pozyskanych przez koordynatora projektu.
Termin realizacji: 1.09.2012 - 29.06.2013

Działania:

Przyznane nagrody: certyfikat ELL w XII edycji konkursu European Language Label organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (http://ell.org.pl/node/1273)


Program Biura Edukacji: "Warszawskie Iinicjatywy Edukacyjne"
Ttytuł projektu: "Milczący Kucharze"
Termin realizacji projektu: 1.02.2012 -  30.12.2012
Grant:  10.000 PLN
Koordynator: Katarzyna Głozak
Organizacja wspierająca: Polski Związak Głuchych Oddział Opolski
Cele projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSZ, LP oraz Technikum Uzupełniającego, wzbudzenie nowych zainteresowań uczniów

Działania: spotkanie młodzieży z dietetykiem, szkolenia z mistrzem cukiernictwa z dekorowania tortów, wycieczki tematyczne do cukierni, piekarni i restauracji, konkurs o tematyce potraw wielkanocnych, Piknik Integracyjny "Przystanek Łucka" - akcja "Kolorowy Talerz Regionów" polegająca na wspólnym z dietetykiem przyrządzaniu potraw pochodzących w różnych zakątków Polski.


Program Unii Europejskiej: "Młodzież w Działaniu", akcja 1.1 wymiany młodzieżowe
Tytuł projektu: "See My Voice"
Kraje uczestniczące: Bułgaria, Polska
Miejsce realizacji projektu: Polska, Warszawa
Grant: 12.500 Euro
Termin realizacji projektu: 6.05.2012 - 30.11.2012
Koordynator
: Katarzyna Głozak
Organizacja wspierająca: Polski Związak Głuchych Oddział Opolski
Cele projektu:
- rozpoznanie przez głuchą młodzież wagi bycia proaktywnym i podejmowania działań w celu realizacji pożądanych zmian,
- poczucie przynależności do grupy o tym samym profilu w Europie;
- wystosowanie apelu w formie plakatu do młodzieży niesłyszącej w krajach partnerskich namawiający do przejmowania odpowiedzialności za zaistniałe w ich życiu sytuacje w formie różnych działań;
- promowanie pozytywnego wizerunku środowiska głuchych poprzez wystawę plakatów w Warszawskim Ratuszu.

Działania: zaangażowanie młodzieży w tworzenie koncepcji projektu, jego przygotowanie i realizację. Spotkanie z niesłyszącą młodzieżą z Bułgarii, uczestniczenie w warsztatach, przeprowadzenie części zajęć, tworzenie plakatów w języku angielskim obrazujących apel do głuchej społeczności obydwu państw, wystawa plakatów w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej (http://scek.pl/aktualnosci/pozostale/prezentacja-plakatow-wykonanych-w-ramach-projektu-see-my-voice-relacja), podsumowanie działań w formie apeli w placówkach stołecznych zajmujących się problematyką i zrzeszających osoby niesłysące.


Program Unii Europejskiej: "Młodzież w Działaniu", akcja 1.1 wymiany młodzieżowe
Tytuł projektu: "Go Wild. Play your Robinson"
Kraje uczestniczące: Norwegia, Francja, Polska
Miejsce realizacji projektu: Norwegia, Oslo
Grant: 28.000 Euro
Termin realizacji projektu: 1.05.2011 - 1.12.2012
Koordynator
: Katarzyna Głozak
Organizacja wspierająca: Polski Związak Głuchych Oddział Opolski
Cele projektu: Usamodzielnienie młodzieży, zdobycie niezależności przez osoby kończące niedługo szkołę i rozpoczynające dorosłe życie, wejście w społeczeństwo osób słyszących, komunikacja werbalna w języku angielskim.

Działania: włączenie młodzieży polskiej, francuskiej i norweskiej w planowanie projektu, zarządzanie budżetem projektu, organizację warsztatów w ramach jego realizacji. Wyjazd polskiej młodzieży do Norwegii <Oslo>, uczestniczenie w warsztatach dotyczących samodzielności, praca w grupach łączonych zawsze na zasadzie mieszania narodowości, wykonywanie wspólnych ze słyszącymi rówieśnikami zadań.


Tytuł projektu: "Integracja dla samodzielności"
Termin realizacji projektu: 2011-2013
Koordynator
: Jolanta Rybicka, Mateusz Ozimek
Organizacja wspierająca: Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych

Działania:
udział uczniów OSWG w Warszawskim Korowodzie Integracyjnym. Elementy Projektu - samodzielne zadania podczas Korowodu realizowane przez Uczniowski Klub Głuchych we współpracy z OSWG.


Tytuł projektu: "Promowanie wolontariatu w środowisku młodzieży niesłyszącej" - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Termin realizacji projektu: 2011
Koordynator
: Jolanta Rybicka, Mateusz Ozimek
Organizacja wspierająca: SURDUS
Cele projetu: przygotowanie uczniów OSWG do zadań wolontariusza podczas EURO 2012. W projekcie wzięło udział 26 beneficjentów.

Działania:
- kurs kompetencji społecznych
- kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- spotkania i indywidualne konsultacje z organizatorami EURO 2012


Tytuł projektu: "Integracja dla samodzielności"
Termin realizacji projektu: 2010
Koordynator
: Jolanta Rybicka, Mateusz Ozimek
Organizacja wspierająca: SURDUS

Działania:
- turnus rehabilitacyjny w Łebie
- warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
- kursy kwalifikacyjne: florystyki i komputerowy

Ustawienia dostępności

© 2017 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych w Warszawie